สัมมนาวิชาการวันผู้สูงอายุและมหกรรมวันครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี จัดงานสัมมนาวิชาการวันผู้สูงอายุและมหกรรมวันครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย สู่ประชารัฐ ณ ห้องประชุม ๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสนี้ นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด นายอภิชาต โตคำ ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน