สัมมนาวิชาการวันผู้สูงอายุ และมหกรรมวันครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ก้ม กราบ กอด สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง”