สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม เสนอแนะให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น จำนวน ๘ อำเภอ ดังนี้

– สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองอุทัยธานี สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองอุทัยธานี<

– สภาเด็กและเยาวชนอำเภอทัพทัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอทัพทัน<

– สภาเด็กและเยาวชนอำเภอสว่างอารมณ์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสว่างอารมณ์<

– สภาเด็กและเยาวชนอำเภอลานสัก สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอลานสัก<

– สภาเด็กและเยาวชนอำเภอหนองฉาง สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหนองฉาง<

– สภาเด็กและเยาวชนอำเภอหนองขาหย่าง สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหนองขาหย่าง<

– สภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านไร่ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านไร<

– สภาเด็กและเยาวชนอำเภอห้วยคต สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอห้วยคต<