สนับสนุนการจัดตั้ง…ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกจังหวัดอุทัยธานี