วิสัยทัศน์จังหวัด / ค่านิยมหลักของจังหวัดอุทัยธานี

วิสัยทัศน์

                 “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”

*******************************************************************************************

                ค่านิยมหลักของจังหวัดอุทัยธานี

              “มุ่งเน้นประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อผลงาน บริการด้วยใจ”