วันรวมน้ำใจ…สู่กาชาดจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2560 เวลา 10.00 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้สนับสนุนสิ่งของเพื่อใช้ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560