ลงเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี