ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือราษฎร ในจังหวัดอุทัยธานีที่ประสบอัคคีภัย