ลงพื้นที่เสริมพลังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอุทัยธานี