ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน อำเภอห้วยคต

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1R0hBk3FXnIsyeXC_sefGNNbegswGX1FF/preview” width=”640″ height=”480″></iframe>