ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติในเขตพื้นที่ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home) นำโดย นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติในเขตพื้นที่ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาดังกล่าว