ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำเภอเมือง และอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี