ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือคนพิการ กรณี ร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี