ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี คนพิการไม่มีผู้ดูแลอาศัยอยู่เพียงลำพัง ประสงค์จะส่งคนพิการเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ