ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กรณียื่นคำร้อง ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและติดตามการชำระหนี้ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ