ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กรณียื่นคำร้องฯ ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปประกอบอาชีพและติดตามผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด