ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพบ้านแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยและเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุรายบุคคล