ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี