ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุตามโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก