ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี