ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก