ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามความก้าวหน้า การปรับสภาพแวเล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางาม