ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม