ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้การช่วยเหลือ คนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม