ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก