ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องฯ ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประเภทรายบุคคล เพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ