ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประเภทรายบุคคล เพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ