ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอบ้านไร่