ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี