ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี