ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิตและสังคมแก่ผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษ