ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการฯ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ตำบลดอนขวาง