ลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโคกหม้อ