ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี 2562