ลงพื้นที่ติดตามโครงการหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและชุมชน