ลงพื้นที่ติดตามและป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว