ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนในการลดภาวะหนี้สิน (หลักสูตรโรงเรียนแก้หนี้)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี และผู้แทนสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ร่วมลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนในการลดภาวะหนี้สิน (หลักสูตรโรงเรียนแก้หนี้) ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่ยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน เป็นประธานในพิธีเปิด