ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้สูงอายุมีความประสงค์เข้าสถานสงเคราะห์