ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย อำเภอลานสัก