ลงพื้นที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ร่วมกับเทศบาลตำบลทัพทัน