ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและวางแผนให้การช่วยเหลือ ผู้ป่วยจิตเวช กลับสู่สังคม