รายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี 4

รายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560