รายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี3

รายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560