รายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี 2

รายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560