รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2561

งบเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2561

งบเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2561

งบเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2561

งบเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2562

งบเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2562

งบเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2562

งบเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2562

งบเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2562