รายงานผลการลงเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ