รายงานผลการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม