รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (นายปิยะ ศรีสังข์งาม)