รายงานผลการจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ “ชุดปฏิบัติการ คปม.” เพื่อป้องกันการปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6