รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านพักอาศัยนักเรียน โรงเรียนสมอทอง (โครงการกองทุนการศึกษา) ที่ประสบสบอัคคีภัย