รายงานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561